FAQ

Pokud nenajdete odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost Verra Science s.r.o., IČ: 09231285, DIČ: CZ09231285, se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 117956, e-mail veronika@verra.cz jako správce osobních údajů (dále také „Správce“) tímto návštěvníky webových stránek a e-shopu dostupného z webové adresy https://verra.cz informuje, jak bude nakládat s osobními údaji Vás jako kupujících, návštěvníků či dalších osob (dále také „Subjekt údajů“).

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také „GDPR“).

Subjekt údajů může využít následující e-mailovou adresu pro případné otázky související se zpracováním osobních údajů Správcem: veronika@verra.cz.

Jaké osobní údaje bude správce zpracovávat?

Pokud Subjekt údajů Správce kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce https://verra.cz prostřednictvím tlačítka „Napište nám“, či v záložce „Kontakt“, bude Správce zpracovávat:

 • jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, předmět a informace v zadané zprávě.

Při nákupu na e-shopu bude Správce zpracovávat:

 • osobní údaje zadané při vyplňování objednávky, kterými jsou jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a další údaje potřebné pro vystavení faktury (jako jsou firemní fakturační údaje apod.).
 • poskytnutí údajů pro účely uvedené v dalším bodě těchto zásad je zákonným požadavkem a smluvním požadavkem (s výjimkou těch, které jsou označeny jako dobrovolné), tudíž Subjekt údajů má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by Správce nemohl smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající.

Osobní údaje potřebné pro zřízení uživatelského účtu (pokud se Subjekt údajů rozhodne jej zřídit) jako je e-mailová adresa a další informace, které Subjekt údajů zadá při využívání uživatelského účtu.

Informace o aktivitě Subjektu údajů na webových stránkách Správce. Návštěvou webových stránek Správce dochází k zaznamenávání aktivity Subjektu údajů na webu Správce. Správce využívá technologie cookies k analyzování provozu na webových stránkách. Další informace o využití cookies jsou uvedené v bodě 4 těchto zásad.

Účel a právní základ zpracování

V případě, že Subjekt údajů Správce kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře, bude Správce osobní údaje zpracovávat pro účely vyřízení žádosti Subjektu údajů nebo zodpovězení dotazu Subjektu údajů, a to na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění komunikace mezi Správcem a Subjektem údajů. Pokud by následně ze vzájemné komunikace měl vzniknout mezi stranami smluvní vztah, budou tyto osobní údaje zpracovávány také pro účely plnění tohoto smluvního vztahu, uzavření smlouvy aj. Právním základem tak bude také plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění dalších případných zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a ochrana majetkových nároků Správce na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Osobní údaje získané z e-shopu zpracovává Správce za účelem dodání zboží a plnění smlouvy vyplývající z odsouhlasených obchodních podmínek, přičemž právním základem je plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Za tímto účelem může Subjekt údajů obdržet také e-mail s potvrzením objednávky, vyřízením objednávky a další e-maily, které souvisí s plněním smluvního vztahu. Kromě tohoto jsou osobní údaje Správce zpracovávány pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona, zejména v souvislosti s účetnictvím a daněmi. Proto bude právním základem zpracování také plnění zákonných povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Aby Správce ochránil vlastní nároky, pro případ neuhrazení kupní ceny, či pokud dojde mezi Správcem a Subjektem údajů k jinému sporu, bude Správce zpracovávat osobní údaje i na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v ochraně právních nároků Správce.

 • Správce může dále využít získané informace také pro účely zlepšování a ochrany prodávaného zboží, pro účely možnosti dohledat zákazníky s ohledem na druh zboží, či pro účely analýzy příslušného trhu (včetně statistik) a v organizování věrnostních programů, a to na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Správce také dále zpracovávat osobní údaje pro účely zřízení uživatelského účtu, který bude zřízen, a to pokud s tím budete souhlasit při dokončení objednávky. Právním základem bude tedy souhlas Subjektu údajů, případně plnění vzájemných smluvních povinnos

Informace získané ze souborů cookies využívá Správce zejména pro účely analýzy, jakým způsobem Subjekt údajů využívá webové stránky, či aby prováděl základní marketingové aktivity spojené se sociálními sítěmi. Právním základem je souhlas Subjektu údajů, kt

Zasílání e-mailů. Správce může zasílat e-maily s obchodním sdělením bez souhlasu Subjektu údajů, a to na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívajícího v přímém marketingu v případě, že je Subjekt údajů<br>
zákazníkem Správce. Zasílání obchodních sdělení však může Subjekt údajů kdykoliv odmítnout, a to buďto před odesláním jakéhokoliv formuláře nebo v každém e-mailu s obchodním sdělením, který Správce zašle. Pokud však Subjekt údajů zákazníkem není, bude Správce e-maily s nabídkou zboží a dalšími obchodními sděleními zasílat pouze za předpokladů, že se k odběru těchto e-mailů Subjekt údajů aktivně přihlásí a udělí tak souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zároveň i v těchto případech bude dodrženo pravidlo, že se může Subjekt údajů ze zasílání obchodních sdělení odhlásit, a tak je do budoucna odmítnout.

Příjemci osobních údajů

Správce při provozu webových stránek a provozu e-shopu využívá další externí subjekty, kteří se dle GDPR nazývají jako příjemci osobních údajů. Tito příjemci mohou v některých případech obdržet osobní údaje získané Správcem od Subjektu údajů.

K osobním údajům Subjektu údajů mohou přistupovat následující příjemci:

 • společnost zajišťující hosting webových stránek, kterou je společnost ACTIVE 24, s.r.o.
 • poskytovatel služeb spojených s provozem webového rozhraní e-shopu, kterým je společnost Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. a WooCommerce Ireland Ltd.
 • externí účetní, která sídlí v České republice
 • provozovatel platební brány, kterým je společnost Global Payments Europe, s.r.o.
 • společnost zajišťující rozesílání hromadných e-mialů, kterou je společnost The Rocket Science Group, zajišťující službu Mailchimp, přičemž předání je založeno na standardních smluvních doložkách a dalších zárukách
 • společnost zajišťující možnost poskytnutí služby Verra webináře. Pokud by se mělo jednat o společnost usazenou mimo EU, bude předání založeno na vhodných zárukách.
 • provozovatel účetního systému, kterým je společnost STORMWARE s.r.o.
Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení Subjektu údajů v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Na určitou dobu tak dojde k zapamatování preferencí a úkonů Subjektu údajů (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference) nebo dojde k zapamatování dalších informací, jako například jak dlouho si Subjekt údajů prohlížel produkty, z jakého zařízení se přihlásil apod.

Správce využívá nástroje pro analytické účely, které pomáhají zjistit, jakým způsobem jsou webové stránky používány. K tomuto uvedenému účelu využívá Správce službu Google Analytics (Více informací o tom, jaké cookies jsou uloženy a jak dlouho, včetně účelu uložení). Službu zajišťuje společnost Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Tato služba může zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů, jako jsou online identifikátory, IP adresa a identifikátory zařízení, ze kterého se Subjekt údajů připojuje k webovým stránkám Správce. Informace využívá Správce k tomu, aby mohl provádět analýzy zákazníků a návštěvníků webových stránek (respektive e-shopu).

Pro účely marketingu je využíván nástroj od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irsko. Další informace: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Analytické a marketingové cookies využívá Správce pouze tehdy, kdy k tomu udělí Subjekt údajů souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba zpracování

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení Subjektu údajů v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Na určitou dobu tak dojde k zapamatování preferencí a úkonů Subjektu údajů (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference) nebo dojde k zapamatování dalších informací, jako například jak dlouho si Subjekt údajů prohlížel produkty, z jakého zařízení se přihlásil apod.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány po dobu uvedenou v daném souhlasu případně do jeho odvolání Subjektem údajů.

Pokud si Subjekt údajů zřídil uživatelský účet a nebyl déle než rok na tomto účtu aktivní, dojde k výmazu tohoto uživatelského účtu.

Analytické a marketingové cookies využívá Správce pouze tehdy, kdy k tomu udělí Subjekt údajů souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Práva subjektu údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má Subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že kdykoliv může Subjekt údajů požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou
zpřístupněny, jak dlouho je bude Správce zpracovávat, zda má Subjekt údajů právo na opravu, výmaz, omezení zpracování
či vznést námitku, odkud osobní údaje Správce získal a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k
automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také má Subjekt údajů právo získat kopii osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že může Subjekt údajů kdykoliv Správce požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že Správce vymaže osobní údaje Subjektu údajů pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti
zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá to Správci zákonná povinnost
nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování udělil Subjekt údajů souhlas, tento souhlas odvolá.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud Správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů Subjektu údajů, nesmí Správce osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je Právo na omezení zpracování znamená, že dokud Správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů Subjektu údajů, nesmí Správce osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je
Právo vznést námitku znamená, že Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud Subjekt údajů vznese námitku proti
zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje Subjektu údajů pro tyto účely zpracovávány. V
případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Správce
Subjektu údajů sdělí, zda jí vyhověl a údaje nebude nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování
bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.
Právo na přenositelnost znamená, že má Subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

V případě, že chce Subjekt údajů uplatnit svá práva, může tak učinit prostřednictvím e-mailové adresy

V případě, že je zpracování založeno na souhlasu Subjektu údajů, může Subjekt údajů svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

V případě, že je zpracování založeno na souhlasu Subjektu údajů, může Subjekt údajů svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.údajů (www.uoou.cz).

Tyto zásady jsou účinné od 17.2.2022.